Posted on

Catalan courses (adults Catalan)

To complete the offer of Catalan language courses, Catalan Center is pleased to offer you courses 50 hores lectives per a catalanoparlants (nivells C1 i C2) a un preu de 350 €. Les persones interessades podeu contactar-nos per mail a la nostra adreça o a l’adreça del nostre professor Carles Fernàndez. Aquí en teniu alguns detalls.

COURSE proficiency (C1 – Old Level C)

TARGET AUDIENCE: a persones catalanoparlants que volen adquirir un domini de l’ús de la llengua general, the standard variety, to communicate successfully in communicative situations that require the use of a language fairly formal or formal.

OBJECTIUS:

Aconseguir seguretat en la utilització d’aspectes bàsics d’ortografia, morfologia i sintaxi: vocal neutra, o/u, l’accent i la dièresi, els pronoms febles, els pronoms relatius, els verbs preposicionals, etc.

Ser capaç d’emprar un vocabulari ampli, precís i genuí.

Produir textos en registre formal sobre una gran varietat de temes generals.

Ésser capaç d’argumentar sòlidament tant en textos orals com escrits.

METODOLOGIA:

Cada setmana s’explicaran les regles sobre una qüestió lingüística determinada. Es donaran exercicis per fer a casa amb les claus de correcció. A la classe següent es comentaran els dubtes.

Cada setmana l’alumne redactarà a casa una tasca escrita a partir d’uns textos de partida i d’unes instruccions. A classe se’n comentaran les correccions, tant d’elements purament lingüístics (gramaticals i lèxics) com textuals (adequació, coherència, cohesió, etc.)

MODEL DE PROVA: encara no s’ha adaptat completament al Marc comú de referència.

HORARIS: Monday, de 18h a 20h, a Kirchberg.

COURSE LEVEL (C2 – Does not correspond exactly to the old level)

TARGET AUDIENCE: a persones catalanoparlants que volen dur a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, both in oral and written, and they need to acquire and demonstrate a high level of Catalan.

OBJECTIUS:

Interpretar críticament textos complexos per integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.

Argumentar de manera sòlida adequant-se a una situació comunicativa determinada.

Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió́ i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció́ lingüística, control del vocabulari i precisió́.

METODOLOGIA:

Cada setmana l’alumne haurà de redactar a casa una tasca escrita a partir d’uns textos de partida i d’unes instruccions. A classe se’n comentaran les correccions, tant d’elements purament lingüístics (gramaticals i lèxics) com textuals (adequació, coherència, cohesió, etc.)

A classe es repassaran els continguts lingüístics més importants del Nivell C1 i es tractaran a fons els corresponents del Nivell C2.

MODEL DE PROVA: s’ha adequat als requeriments del Marc europeu comú de referència.

SCHEDULE: Friday, de 18h a 20h, a Kirchberg.