Publicat el

Anunci: renovació de la junta directiva

En la reunió de la junta directiva del Centre Català de Luxemburg de dijous 18 de juny, s’ha procedit a la renovació dels càrrecs de la junta. Les persones que integren aquesta junta van ser escollides durant l’assemblea general de desembre del 2008 i la reunió de la junta només ha modificat els càrrecs. Les novetats principals són que Mateu Turró deixa de ser president i el substitueix Pilar Solano. Les dues vicepresidències continuen com fins ara, igual que la funció de tresorer. S’incorpora Rocío Garcia Paino com a secretària.

Per tant, la junta actual del Centre Català de Luxemburg queda d’aquesta manera:
Presidenta: Pilar Solano
Vicepresidents: Antoni Montserrat i Xavier Valeri
Tresorer: Jordi Gairín
Secretària: Rocío Garcia Paino
Vocals: Isabel Bassols, Antoni Brossa, Valentí Canadell, Alícia Huici, Antoni Marco, Màxim Serranos, Mateu Turró