Publicat el

Registre voluntari de catalans i catalanes residents a l'exterior

A continuació us adjuntem un important comunicat de la FIEC:

EL GOVERN CATALÀ HA CREAT EL REGISTRE VOLUNTARI DE CATALANS I CATALANES RESIDENTS A L’EXTERIOR, UNA EINA PER A MILLORAR EL CONEIXEMENT ESTADÍSTIC SOBRE ELS 225.000 CATALANS CENSATS A L’EXTERIOR I PER A PODER EXERCIR ELS NOSTRES DRETS DEMOCRÀTICS

Barcelona, 04-06-2014

El passat dia 2 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i el procediment d’inscripció. La finalitat d’aquest registre és, inicialment, la de conèixer millor qui som els catalans de l’exterior i poder establir polítiques adequades de suport en tots els àmbits (socials, educatius, laborals, etc.). El Registre podria, potser, també servir, si així ho contemplés la futura Llei de Consultes No Referendàries que ha d’aprovar el Parlament de Catalunya, com a cens de residents a l’exterior amb dret de vot en aquestes consultes. Trobareu el text del decret a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6635/1357702.pdf.

Quants som els catalans de l’exterior?

Tots els residents espanyols a l’exterior en el moment de fer la nostra inscripció al consolat o ambaixada del lloc on residim som automàticament donats d’alta en el PERE (Padró d’espanyols residents a l’exterior) que gestiona l’INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol. A 1er de gener de 2014 érem 221.444 els catalans inscrits a consolats i ambaixades arreu del món. Els inscrits al PERE majors de 18 anys són automàticament donats d’alta al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) que a 1er d’abril érem 175.485. Les dades del PERE són publicades una sola vegada cada any mentre que les del CERA ho són mensualment. Atès doncs el creixement d’inscrits al CERA entre gener i abril de 2014 podem estimar que ja som prop de 225.000 els catalans residents a l’exterior (de totes les edats) inscrits a ambaixades i consolats.

I si ja existeixen el PERE i el CERA per què crear un Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior?

La gestió del PERE correspon a l’INE espanyol i la del CERA a l’Oficina del Cens Electoral espanyola. El Govern català només té accés a les dades agregades que subministren ambdós organismes però desconeix qui som els catalans residents a l’exterior, quines són les nostres característiques sociodemogràfiques i no té cap possibilitat d’adreçar-se a nosaltres personalment. Malgrat que, des de fa anys, les diverses comunitats autònomes de l’Estat espanyol han sol·licitat als Governs centrals (tant del PP com del PSOE) la transferència de les dades personals dels seus residents a l’exterior, els governs centrals sempre s’hi han negat. No som la primera comunitat autònoma que intenta crear un Registre propi de residents exteriors. Abans que Catalunya ho han intentat Galícia (el 2005) o Andalusia (el 2006). En ambdós casos va ser un fracàs d’inscripció.

Per a què servirà aquest registre?

La finalitat d’aquest registre és, inicialment, la de conèixer millor qui som els catalans de l’exterior, tenir una informació detallada de les nostres característiques sociodemogràfiques (edat, nivell educatiu, sector professional, etc.) i tenir una base d’informació sòlida per a poder establir les polítiques adequades de suport en tots els àmbits (socials, educatius, laborals, culturals, etc.). La Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya l’any 1996, incloïa en el seu article 26 la creació d’un cens de residents a l’exterior, és a dir que la iniciativa d’aquest registre, encara que arribi amb 18 anys de retard, està plenament coberta per la Llei. La finalitat d’aquest registre és, inicialment, de caràcter estadístic per tal de millorar el coneixement de les demandes i les necessitats dels catalans residents a l’exterior per tal de desenvolupar les línies d’actuació i els programes adequats per part del Govern de la Generalitat, així com facilitar a aquests ciutadans l’exercici dels seus drets quan la Generalitat de Catalunya articuli polítiques públiques que afectin o siguin d’interès d’aquest col·lectiu.

Aquest registre servirà o no per a poder votar en futures consultes?

Com hem dit, la titularitat del CERA (Cens Electoral de Residents Absents) la té l’Estat i només es pot utilitzar en aquelles eleccions o referèndums convocats per l’Estat. El Parlament de Catalunya està elaborant una Llei de Consultes No Referendàries (l’aprovació està prevista pel setembre) que utilitza els Padrons Municipals (i no els censos de l’INE) com a registres de població. En el cas dels residents a l’exterior, al no poder-se utilitzar el CERA, es podria, si aquesta futura llei així ho fixa i sota modalitats d’aplicació que no coneixem encara, considerar que aquest Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior podria servir com a ‘cens electoral’ dels residents a l’exterior. Això permet a tothom, sigui quina sigui l’orientació del seu vot, participar de forma activa en l’exercici democràtic de consulta a la població catalana en tot allò que l’afecta.

Com podem inscriure’ns en aquest Registre?

El Govern català ha posat en marxa un web on es pot fer de manera telemàtica tot el tràmit d’inscripció. Per tal de poder ser inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior cal omplir el formulari web de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç. Després l’haureu d’imprimir i enviar junt amb els documents requerits.

Qui es pot inscriure?

Per a poder ser inscrit en el registre, cal que es compleixin tots els requisits establerts: tenir nacionalitat espanyola, residir a l’estranger (estar donat d’alta a la matrícula consular corresponent) i tenir el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

I si no vull inscriure’m?

El Registre és voluntari i no implica cap obligació. Simplement és una forma de contribuir a un millor coneixement de qui som i com som les comunitats catalanes de l’exterior i una possible forma de participar democràticament en decisions que afecten a la població catalana.

Quina documentació cal aportar?

Per acreditar la identitat i nacionalitat espanyola podeu fer servir una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del Passaport espanyol. Per acreditar la residència a l’exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya podeu fer servir una fotocòpia del Certificat d’Inscripció al Padró d’Espanyols Residents a l’Exterior (PERE), una fotocòpia del Certificat d’Inscripció al Cens d’Electors Residents Absents (CERA) o una fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades. Trobareu exemples d’aquesta documentació a http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior/procediment-dinscripcio-al-registre/documentacio-que-cal-aportar/

Els menors d’edat, també es poden inscriure?

És important conèixer també les característiques i necessitats de la cada vegada més nombrosa població catalana resident a l’exterior menor de 18 anys. Si el o la sol·licitant és un/a menor d’edat o està incapacitada legalment, caldrà fer constar les dades del/de la seu/a representant legal i aportar la documentació d’identitat del pare, mare o tutor/a del menor. Trobareu els detalls a http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior/procediment-dinscripcio-al-registre/documentacio-que-cal-aportar/

Els catalans residents a d’altres comunitats de l’Estat espanyol ens podem inscriure?

L’estadística del Padrón Continuo que elabora l’INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol recull que, a 1er de gener de 2014, 408.194 persones nascudes a Catalunya resideixen en d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Malauradament no s’ha sabut trobar cap solució segura i legalment no discutible per a garantir una inscripció d’aquestes persones, també molts d’ells catalans de l’exterior, i malauradament no poden inscriure’s en aquest Registre.

On puc consultar els meus dubtes?

El Govern Català ha posat a la disposició de tothom els telèfons 012 (des de Catalunya), 902 400 012 (des de fora de Catalunya) i 00 34 902 400 012 (des de l’estranger).

Com motivar als residents a l’exterior a inscriure’s en aquest Registre?

És molt important que una xifra significativa entre aquests 225.000 residents exteriors s’inscrigui al Registre. No ens podem permetre ni estadísticament ni políticament cap mena de fracàs. El paper de les comunitats catalanes de l’exterior motivant als seus membres i a la població català resident a la seva zona és fonamental. Cal la col·laboració de tothom (organismes oficials catalans a l’exterior, lectorats universitaris, empreses catalanes a l’exterior, les ANC de l’exterior, partits polítics catalans a l’exterior, etc.) motivant i explicant que és aquest Registre. Cal utilitzar a fons les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) i organitzar, al màxim de llocs, Jornades d’Inscripció on s’expliqui de manera oberta què és i perquè serveix el Registre.

Us demanem a tot/totes el vostre esforç i el vostre compromís. Som Catalunya Exterior, també Som Catalunya.