Publicat el

Cursos de català (adults catalanoparlants)

Per completar l’oferta de cursos de llengua Catalana, el Centre Català té el plaer de proposar-vos els cursos de 50 hores lectives per a catalanoparlants (nivells C1 i C2) a un preu de 350 €. Les persones interessades podeu contactar-nos per mail a la nostra adreça o a l’adreça del nostre professor Carles Fernàndez. Aquí en teniu alguns detalls.

CURS DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA (C1 – Antic Nivell C)

A QUI S’ADREÇA: a persones catalanoparlants que volen adquirir un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal.

OBJECTIUS:

– Aconseguir seguretat en la utilització d’aspectes bàsics d’ortografia, morfologia i sintaxi: vocal neutra, o/u, l’accent i la dièresi, els pronoms febles, els pronoms relatius, els verbs preposicionals, etc.

– Ser capaç d’emprar un vocabulari ampli, precís i genuí.

– Produir textos en registre formal sobre una gran varietat de temes generals.

– Ésser capaç d’argumentar sòlidament tant en textos orals com escrits.

METODOLOGIA:

– Cada setmana s’explicaran les regles sobre una qüestió lingüística determinada. Es donaran exercicis per fer a casa amb les claus de correcció. A la classe següent es comentaran els dubtes.

– Cada setmana l’alumne redactarà a casa una tasca escrita a partir d’uns textos de partida i d’unes instruccions. A classe se’n comentaran les correccions, tant d’elements purament lingüístics (gramaticals i lèxics) com textuals (adequació, coherència, cohesió, etc.)

MODEL DE PROVA: encara no s’ha adaptat completament al Marc comú de referència.

HORARIS: dilluns, de 18h a 20h, a Kirchberg.

CURS DE NIVELL SUPERIOR (C2 – No es correspon exactament a l’antic Nivell D)

A QUI S’ADREÇA: a persones catalanoparlants que volen dur a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten adquirir i acreditar un nivell molt alt de català̀.

OBJECTIUS:

– Interpretar críticament textos complexos per integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.

– Argumentar de manera sòlida adequant-se a una situació comunicativa determinada.

– Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió́ i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció́ lingüística, control del vocabulari i precisió́.

METODOLOGIA:

– Cada setmana l’alumne haurà de redactar a casa una tasca escrita a partir d’uns textos de partida i d’unes instruccions. A classe se’n comentaran les correccions, tant d’elements purament lingüístics (gramaticals i lèxics) com textuals (adequació, coherència, cohesió, etc.)

– A classe es repassaran els continguts lingüístics més importants del Nivell C1 i es tractaran a fons els corresponents del Nivell C2.

MODEL DE PROVA: s’ha adequat als requeriments del Marc europeu comú de referència.

HORARI: divendres, de 18h a 20h, a Kirchberg.