Publicat el

Calendari per poder participar a les eleccions del 14F de 2021

El 14 de febrer hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya. Per tal de poder participar-hi des de l’estranger, cal tenir en compte els diferents terminis, presents en aquest Calendari de les eleccions del 14F.

Fa pocs dies, l’Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA), que s’utilitzarà en aquestes eleccions. L’exercici del dret de vot es farà d’acord amb el següent procediment:

Calendari eleccions 14F

Tots els catalans residents a l’exterior amb nacionalitat espanyola i inscrits al CERA o l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) poden votar en aquestes eleccions. I ho poden fer independentment del lloc on visquin.

Abans de les eleccions (electors CERA)

Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits al CERA. Cal posar-se en contacte amb el consolat o ambaixada corresponent per tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents formen part automàticament del CERA.

Entre el 28 de desembre i el 4 de gener, convé assegurar-se que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral al consolat. Comproveu que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació (Reclamació d’inclusió) en aquest període. Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de deu dies.

Si disposeu d’una identitat electrònica per l’accés a serveis de les administracions públiques (Cl@ve), podeu fer la consulta sobre la vostra inscripció al cens electoral via aquesta pàgina.

La presentació de la Reclamació d’inclusió és particularment important per a aquells que hàgiu tramitat lalta al CERA un cop tancat el cens, és a dir, després del primer d’octubre de 2020. De manera general les reclamacions dels inscrits en els mesos d’agost i setembre tenen forces possibilitats de ser admeses. En tots els casos cal intentar-ho.

Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals

Si sou residents temporals al vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu donat d’alta al RMC com a residents permanents, podeu inscriure-us a l’ERTA. La sol·licitud s’ha de formular personalment a les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir, del 22 de desembre de 2020 al 16 de gener de 2021.

L’imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars d’ambaixades i al web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/2011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf

Si esteu inscrits com a residents temporals al registre ERTA de fa més d’un any, és possible que el consolat us exigeixi que us inscriviu com a residents permanents.

Els consolats apliquen normes molt més restrictives que en el passat per acceptar les inscripcions a l’ERTA. De manera general, només les persones residents des de fa menys d’un any al país i que puguin provar una estada temporal (beca, pràctiques, etc.) són inscrites sense problemes a l’ERTA.

Primera sol·licitud de vot (‘voto rogado’)

US RECORDEM QUE EL PROCEDIMENT ELECTORAL EN VIGOR ES BASA EN EL DENOMINAT “VOTO ROGADO”. ÉS A DIR, L’ELECTOR HA DE SOL·LICITAR PRÈVIAMENT LES PAPERETES DE VOT A LA CORRESPONENT DELEGACIÓ PROVINCIAL DE LA JUNTA ELECTORAL. NOMÉS EN SEGONA INSTÀNCIA, UN COP REBUDA LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL, POT EXERCIR EL SEU VOT.

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per correu o per fax, no més tard del 16 de gener, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Ho faran omplint un imprès oficial que serà enviat al domicili que figura al CERA a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir-lo, des del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials.

El podeu descarregar des de:

https://sede.ine.gob.es/votoCorreoCera/impreso/EPC2021/impresos%20solicitud%20vxc%20CERA.EPC2021.VC1c_bis_cat.v1.pdf  (en català)

https://sede.ine.gob.es/votoCorreoCera/impreso/EPC2021/impresos%20solicitud%20vxc%20CERA.EPC2021.VC1c_bis_cas.v1.pdf (en castellà)

Els electors hauran d’enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l’imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits per autoritats espanyoles o bé la certificació de nacionalitat o d’inscripció al RMC, expedides pel consolat d’Espanya en el país de residència.

Alternativament al fax i correu ordinari es pot utilitzar també el sistema de “ruego de voto por internet”, en principi, el més ràpid i eficaç. Si voleu sol·licitar el vostre vot d’aquesta manera teniu dues opcions:

– Per internet amb certificat electrònic. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera/ associat al DNI.

– Per internet amb la clau de tramitació telemàtica (CTT) que rebreu per correu postal al domicili d’inscripció. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera/ amb la CTT, caldrà seguir les instruccions i adjuntar un fitxer amb UN d’aquests documents: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o certificat d’inscripció consular.

Recepció de la documentació electoral

Un cop la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar, a la direcció especificada per l’elector, la documentació següent:

  • Paperetes de votació
  • Sobre de votació
  • Dos certificats idèntics d’inscripció al CERA i un sobre on ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.
  • Un sobre amb la direcció de l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica on l’elector està inscrit.

Aquests documents s’enviaran al sol·licitant por correu certificat fins al 21 d’octubre inclòs, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura. En cas d’impugnació de candidatures, el termini s’allarga fins al 29 d’octubre.

L’estat de la tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online a la “Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística”:

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735541953&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya són tres les vies per a poder exercir el vot un cop rebuda la documentació:

  • Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA)

Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot han d’incloure, en el sobre adreçat a l’oficina consular en què estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d’inscripció al CERA, fotocòpia del passaport o DNI expedits per les autoritats espanyoles o, si no, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el RMC expedides pel consolat d’Espanya en el país de residència. Han d’enviar-ho tot dins el sobre adreçat a l’oficina consular o secció consular de la Missió Diplomàtica a la qual estiguin adscrits, per correu certificat no més tard del 9 de febrer.

Vot en urna (electors CERA)

Per votar en urna cal presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior a les oficines o seccions consulars corresponents per inscripció, o en els llocs que se’ls assigni per a aquest procés electoral, entre el 10 i el 12 de febrer.

IMPORTANT: No és possible per als electors inscrits al CERA l’enviament per correu del vot directament a la Junta Electoral Provincial

Vot por correu adreçat a la mesa electoral d’origen (electors ERTA)

Si sou electors ERTA, un cop rebuda la documentació al domicili, heu de votar per correu (no es pot votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d’inscripció a l’ERTA, fotocòpia del passaport o DNI expedits per les autoritats espanyoles o, si no, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció al RMC expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència. Heu d’enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins al 10 de febrer (inclòs).

Electors del CERA temporalment a Espanya

Si un elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria i fins al 4 de febrer (inclòs). Això no comporta la baixa del CERA. Per fer-ho, cal omplir una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província d’inscripció.

Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral a la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el vot por correu certificat, no més tard del dia 10 de febrer. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

Electors residents a l’exterior que no s’hagin inscrit ni al CERA ni a l’ERTA

Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l’ERTA ni voleu fer-ho, compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia 14 de febrer) o amb el vot anticipat per correu del 22 de desembre al 4 de febrer. Per fer-ho, heu d’adreçar-vos a qualsevol oficina de correus de l’Estat espanyol i obtenir l’imprès de sol·licitud de vot que cal presentar a la mateixa oficina.

Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus ho notifiquen a l’Oficina del Cens Electoral, amb la qual cosa el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions. L’Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l’interessat, a partir del 2 de gener. La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui a l’interessat on haurà d’introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 10 de febrer.